Obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia / predmet

1.1, Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Archanjel Slovakia, s.r.o., Bijacovce 257, 053 06 Bijacovce (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorým je súkromná osoba, právnická osoba, alebo iný právny subjekt objednávajúci tovar u predávajúceho.

1.2, Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa a predaj tovaru, ktorý predáva predávajúci vo svojom sídle, alebo prostredníctvom svojej internetovej stránky.

1.3, Pri kúpe tovaru prostredníctvom internetovej stránky sa zmluvné strany dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na internetovej stránke, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

1.4, Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.5, Zoznam tovaru v cenníkoch, alebo na internetovej stránke, ktorú prevádzkuje predávajúci nie je katalógom a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.

1.6, Predávajúci je nie je viazaný kupujúcemu svojou ponukou tovaru prezentovaného na internetovej stránke predávajúceho ani cenou kupujúcemu. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť zoznam tovaru, technické parametre, ceny bez predchádzajúceho upozornenia.

1.7, Kúpna zmluva je uzavretá záväzným vyplnením formulára na internetovej stránke predávajúceho alebo vo forme telefonickej, mailovej, či faxovej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej len "objednávka").

1.8, Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je potvrdenie (telefonické, mailové) o akceptovaní objednávky a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru kupujúcim.

 

II. Práva a povinnosti predávajúceho

2.1, Predávajúci je povinný:
a) dodať na základe objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a zabaliť ho na prepravu potrebným spôsobom, ktorý uzná predávajúci,
b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
c) odovzdať (zaslať) kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe daňový doklad.

2.2, Predávajúci má právo na riadne zaplatenie ceny tovaru stanovenej predávajúcim a všetkých nákladov na dopravu tovaru ku kupujúcemu.

2.3, Predávajúci má právo zvoliť typ prepravy tovaru ku kupujúcemu bez predošlého upozornenia a bez možnosti výberu kupujúcim.

2.4, Predávajúci negarantuje kompatibilitu predávaného tovaru s iným tovarom a negarantuje integráciu do iných systémov, a to aj napriek tomu, že sú uvedené v obchodno - technických materiáloch.

2.5, Predávajúci nezodpovedá za finančné, hmotné, nehmotné škody a iné škody vzniknuté kupujúcemu ani tretím stranám, a to aj napriek tomu, že tieto škody bolo možné predvídať.

 

III. Práva a povinnosti kupujúceho

3.1.Kupujúci je povinný:
a) prevziať a zaplatiť objednaný tovar bez možnosti odmietnutia,
b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
c) nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho.

3.2, Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v objednávke tovaru. Miestom sa rozumie územie SR a CR.

3.3, Kupujúci je povinný tovar používať len na to, na čo bol ako výrobok určený.

 

IV. Dodacie podmienky

4.1, Tovar je predávaný podľa platného cenníka predávajúceho alebo internetovej stránky predávajúceho.

4.2, Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť za predpokladu, že je dostupný tovar u predávajúceho v lehote do 14-tich dní od objednávky tovaru. V prípade, že predávajúci nie je schopný objednávku splniť z rôznych dôvodov je povinný oznámiť túto skutočnosť kupujúcemu a objednávka bude považovaná za neplatnú.

4.3, Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v objednávke kupujúceho. V prípade, ak kupujúci tovar neprevezme do 3 dní od zaslania tovaru, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu náklady na skladné a iné náklady za každý deň, ktoré vzniknú predávajúcemu. Ak kupujúci tovar neprevezme a predávajúcemu prepravca tovar vráti späť, kupujúci je povinný predávajúcemu uhradiť všetky náklady spojené s prepravou ku kupujúcemu, na uskladnenie a prepravu späť ku predávajúcemu.

4.4, Technické parametre, vlastnosti a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, cenníkoch, letákoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho sú nezáväznými údajmi.

4.5, Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v objednávke ako sídlo kupujúceho ak sa zmluvné strany nedohodnú na inom mieste dodania ako je sídlo kupujúceho.

4.6, Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

4.7, Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim odstúpiť od objednávky, predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 30 dní od doručenia odstúpenia od objednávky.

 

V. Kúpna cena

5.1, Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru stanovenú platnými cenníkmi alebo stanovenú na internetovej stránke (ďalej len "kúpna cena") a náklady spojené s prepravou tovaru na adresu kupujúceho formou dobierky prepravcovi, alebo podľa priloženého (zaslaného) daňového dokladu prevodom na účet najneskôr v deň splatnosti daňového dokladu. Zaplatenou čiastkou sa rozumie disponibilita na účte predávajúceho.

5.2, Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia.

5.3, Ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

5.4, Ak pre správnu činnosť tovaru je potrebná iná služba, (montáž do vozidla, diagnostika, nastavenie, naprogramovanie, ...), alebo iný tovar, tieto nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby alebo tento tovar nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

 

VI. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

6.1, Tovar zostáva až do úplného zaplatenia kúpnej ceny majetkom predávajúceho.

6.2, Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase,  keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

 

VII. Reklamačný poriadok

Reklamačný formulár

7.1, Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.

7.2, Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon").

7.3, Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho.

7.4, Kupujúci nemôže uplatniť reklamáciu na tovar, ak tovar nebol zakúpený u predávajúceho aj to aj napriek tomu, že predávajúci je distribútorom tohto tovaru pre SR.

7.5, Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

7.6, Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

7.7, Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

7.8, Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po zaslaní tovaru do sídla predávajúceho vrátane príslušenstva, dokumentácie, návodu, so záručným listom a daňovým dokladom o zaplatení (resp. jeho kópiou).

7.9, Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu len v sídle predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že k tovaru doloží presný popis závady na tovare a doručí ho predávajúcemu. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
a) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho k predávajúcemu,
b) doručenie náležitých dokladov kupujúceho ku predávajúcemu (platí odstavec VII, bod 7.8,)

7.10, Predávajúci nepredáva tovar, ktorý by bol pevne zabudovaný vo vozidle, alebo v inom zariadení či systéme preto nie je možné reklamovať tovar spôsobom ako u pevne zabudovaných zariadení.

7.11, Predávajúci je povinný prijať reklamáciu vo svojom sídle.

7.12, Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.

7.13, Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim.

7.14, Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

7.15, Náklady spojené s prepravou tovaru ku predávajúcemu znáša v plnom rozsahu kupujúci. Ak bude reklamácia uznaná ako odôvodnená a bude uznaná, môže si kupujúci nárokovať preplatenie nákladov spojených s dopravou ku predávajúcemu. Ak bude reklamácia považovaná za opodstatnenú a bude uznaná, náklady spojené s prepravou tovaru ku kupujúcemu znáša predávajúci.

7.16, Ak reklamácia bola predávajúcim posúdená ako neopodstatnená, budú všetky náklady spojené s posúdením reklamácie a prepravou tovaru ku predávajúcemu účtované kupujúcemu.

7.17, Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

7.18, Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný alebo reklamovaný tovar za iný obdobný tovar s porovnateľnými technickými parametrami bez predchádzajúceho upozornenia.

7.19, Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
a) nepredložením dokladu o zaplatení (resp. jeho kópie), dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie k tovaru,
b) neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru, 
c) uplynutím záručnej doby tovaru,
d) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim, alebo prepravcom,
e) používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
f) neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
g) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
h) poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami,
i) poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
j) neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom,
k) zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

7.20, Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
a) zaslaním opraveného tovaru, 
b) výmenou tovaru,
c) vrátením kúpnej ceny tovaru na základe svojho uváženia,
d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru, 
g) používaním tovaru na iný účel ako bol určený

7.21, Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. Táto doba sa nevzťahuje na tovar spotrebného charakteru (stierače, batérie...)

7.22, Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

7.23, V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

7.24, Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné.

7.25, Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená nasledujúcim spôsobom:
a) predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo
b) predávajúci vadný tovar vymení.

7.26, Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho reklamáciu nasledujúcimi spôsobmi:
a) výmenou tovaru za tovar iný funkčný rovnakých technických parametrov, 
b) v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na vadný tovar.

7.27, Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dva krát.

7.28, Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

 

VIII. Postup reklamácie a osobné údaje, ich ochrana

8.1, Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, rodné číslo, číslo telefónu a mailovú adresu. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH, číslo telefónu a mailovú adresu.

8.2, Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň poskytuje predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.

8.3, Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje svoj súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal správy o činnosti, ponukách a akciách predávajúceho bez predchádzajúcej žiadosti kupujúceho na zaslanie takýchto správ.

 

 

IX. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

9.1, Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od plnenia objednávky, alebo kúpnej zmluvy kedykoľvek bez udania dôvodu.

9.2, Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji").

9.3, Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

9.4, Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou.

9.5, Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie - najmä číslo účtu a poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu nepoškodený nepoužitý tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a v originálnom obale vo forme poistenej zásielky.

9.6, V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v daňovom doklade v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho uvedený a určený kupujúcim.

9.7, V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotu jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

9.8, Elektrické časti, tovar zo sortimentu elektrických dielov a súčastí (ako napr. čidlá, snímače, regulačné ventily, merače hmotnosti vzduchu, lambda sondy, sviečky, žiarovky...) je možné vrátiť len v neporušenom, nerozbalenom obale. Po rozbalení a porušení pôvodného obalu tento tovar nie je možné vrátiť. Strono poplatok za vrátenie elktrického dielu je 10 %.

9.9, V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v týchto všeobecných obchodných podmienkach, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

 

X. Záverečné ustanovenia

10.1, Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

10.2, V prípade, ak je zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

10.3, V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od doručenia tovaru kupujúcemu do dňa doručenia tovaru predávajúcemu.

10.4, Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ, telefonicky alebo osobne.

10.5, Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

10.6, Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

10.7, V prípade sporu o akýkoľvek pojem týchto obchodných podmienok platí vyjadrenie podané štatutárnym zástupcom predávajúceho.

10.8, Kupujúci svojou objednávkou potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a bezvýhradne v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

V Bijacovciach dňa 01.12.2015